buywindows10key.com Buy Windows Product Key - OEM Windows 10, 8.1 Pro Keys, buy windows product keys today. We offer full support with every purchase. Instant download ! cheap Windows 10 Key Windows 10 Home Key cheap Office Professional Plus 2016 Key buy Office Professional Plus 2013 Key Office Professional Plus 2010 Key sale

اساسنامه مؤسسه دارتحفیظ القرآن الکریم

_1

 

فصل اول-کلیات واهداف

ماده ۱- نام: این موسسه دارتحفیظ القران الکریم، است ودر این اساسنامه بلحاظ رعایت اختصار “دارتحفیظ نامیده می شود که تحت نظارت سازمان تبلیغات اسلامی می باشد.

ماده ۲- نو ع فعالیت : کلیه فعالیت های ” دارتحفیظ” غیر سیاسی و غیرانتفاعی بوده وضمن رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران، دقیقاً طبق این اساسنامه فعالیت خواهد نمود.

ماده ۳- محل : مرکز اصلی ” دارتحفیظ” در ” تهران-خیابان مجاهدین اسلام-خیابان ایران-شماره ۲۷۸″ واقع است و با تصویب هئیت امناء می تواند در سایر نقاط داخل یا خارج کشور شعبه، نمایندگی یا دفتر دایر نماید.

ماده ۴- تابعیت: “دارتحفیظ تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند و به نام ” دارتحفیظ” حق فعالیت سیاسی یا وابستگی و ارتباط با احزاب و گروه های سیاسی نخواهند داشت.

ماده ۵- مدت فعالیت: “دارتحفیظاز تاریخ تاسیس برای مدت نامحدود تا زمان ظهور پر سرور حضرت امام عصر(عج) ارواحنا له الفدا تشکیل میگردد.

ماده ۶- دارائی اولیه “دارتحفیظ اعم از منقول و غیر منقول مبلغ پنج میلیون و سیصد و نود و هفت هزار و ششصد ریال می باشد که توسط هیئت موسس تماما پرداخت شده ودر اختیار موسسه قرار گرفته است.

ماده ۷- هیئت موسس عبارتند از : آقای غفورآقا آقا زاده سلطانی،آقای احد آقا زاده سلطانی ،آقای حسین آقا زاده سلطانی، خانم عذرا آقا زاده سلطانی و آقای محمد رضا تجلیل تبریزی

تبصره- هیئت موسسین “دارتحفیظ”   بعد از تاسیس “این موسسه ” و معرفی هیئت امناء از بین خود و یا دیگران مسئولیتی در “دارتحفیظ ” نخواهند داشت.

ماده ۸- اهداف ” دارتحفیظ” عبارتند از اشاعه فرهنگ حیاتبخش قرآن کریم به عنوان محور نجات بخش انسانها ومطرح ساختن عترت پاک پیامبر (ص) به عنوان مفسین واقعی و تأویل کنندگان آیات کلام الله مجید، با الهام از فرمایش حضرت ختمی مرتبت (صلی الله علیه و آله) مبنی بر    انی تارک فیکم الثقلین، کتاب الله وعترتی اهل بیتی

از طُرُق:

 • آموزش قرآن در زمینه های روخوانی، تجوید، ترجمه و تفسیر
 • اقدام در جهت تربیت و پروش قراء و حفاظ قرآن کریم
 • تربیت معلمین و اساتید قرآن کریم
 • برگزاری کلاسهای زبان عربی وعلوم قرآنی
 • فراهم ساختن امکانات تحقیقاتی وپژوهشی پیرامون موضوعات قرآنی
 • نشر کتب مربوط به علوم قرآنی
 • تشکیل مرکز تهیه ونگهداری فیلم ، اسلاید ونوارهای قرآنی
 • تاسیس مدارس ابتدائی-دوره راهنمائی تحصیلی-دبیرستان-دانشکده-پژوهشکده و دانشگاه پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح

ماده۹- طرحها وبرنامه ها وسایر اقداماتیکه در اساسنامه پیش بینی شده و بنحوی با وظایف یکی از وزارتخانه ها یا سازمانها دولتی اصطکاک دارد پس از کسب موافقت وبا نظارت وزارتخانه یا سازمان دولتی ذیربط به مرحله اجراء در خواهد آمد.

فصل دوم- ارکان

ماده ۱۰- ارکان “دارتحفیظ ” عبارتند از : ۱ – مجمع عمومی هیئت امناء ۲- هیئت مدیره ۳- بازرسان

الف- مجمع عمومی هیئت امناء

ماده۱۱- مجمع عمومی هیئت امناء به تعداد پنج نفر تشکیل وعالیترین مرجع تصمیم گیری در موسسه می باشد که بصورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود.

تبصره- فعالیت هیئت امناء افتخاری خواهد بود.

ماده۱۲- هر یک از اعضای هیئت امناء باید در هنگام حیات خود یک نفر را که صلاحیت اخلاقی باشد برای جانشینی خود معرفی نماید که بعد از فوت یا استعفای وی بعنوان عضو هیئت امناء انجام وظیفه نماید.

عضو مذکور باید مورد قبول حداقل۴/۳ اعضای هیئت امناء قرار گیرد وبه همین ترتیب هر کس که بعدا به عضویت هیئت امناء برگزیده می شود باید جانشین خود را معرفی نماید بطوریکه تکالیف ووظایف محوله در این اساسنامه بدون وقفه انجام پذیر باشد.

ماده۱۳-چنانچه هریک از اعضاء هیئت امناء در زمان حیات خویش از تعیین ومعرفی جانشین ویا از ادامه همکاری بهر صورت خودداری نماید، هیئت امناء شخص واجد شرایط ومورد اعتماد خود را از میان داوطلبان وبا رای موافق ۴/۳ اعضاء انتخاب وبعنوان عضو هیئت امناء به جانشینی شخص مذکور خواهد پذیرفت.

تبصره- غیبت بیش از سه جلسه متوالی اعضاء بدون اطلاع قبلی و عذر موجه در جلسات هیئت امناء استعفاء تلقی شده و جانشین برابر ماده ۱۳ انتخاب می گردد.

ماده ۱۴- مجمع عمومی عادی هئیت امناء هر دو ماه یکبار جهت انجام بررسی های لازم و اتخاذ تدابیر شایسته تشکیل خواهد شد.

برای رسمیت جلسه حضور ۵ نفر از اعضاء و جهت تصویب هر موضوعی نیز رأی موافق ۳ نفر از اعضاء ضرورت دارد.

مجمع عمومی عادی هیئت امناء ممکن است بصورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیئت مدیره با اعضای هیئت امناء تشکیل گردد.

ماده ۱۵- وظایف مجمع عمومی هیئت امناء :

 • انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسان(اصلی و علی البدل).
 • استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره وبازرس.
 • تعیین خط مشی کلی ” دارتحفیظ”.
 • بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره.
 • تعیین عضو جانشین هیئت امناء طبق مندرجات ماده ۱۳٫
 • تصویب ترازنامه و بودجه ” دارتحفیظ”
 • تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی و دعوتنامه های ” دارتحفیظ”

ماده ۱۶- مجمع عمومی فوق العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد.

 • با درخواست هیئت مدیره یا بازرس
 • - با درخواست یک سوم از اعضاء هیئت امناء

ماده ۱۷- وظایف مجمع عمومی فوق العاده :

 • تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه
 • عزل هیئت مدیرهدارتحفیظ

ب- هیئت مدیره

ماده ۱۸- ” دارتحفیظ ” دارای هیئت مدیره ای مرکب از پنج نفر عضو اصلی خواهد بود.

تبصره ۱- جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با حداقل رای موافق ۳ نفر معتبر خواهد بود.

تبصره۲- شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات آن ضروریست وغیبت هر یک از اعضاء بدون عذر موجه وبدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

ماده۱۹- در صورت استعفاء یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیئت مدیره عضو جانشین برای مدت باقیمانده هیئت مدیره توسط هیئت امناء انتخاب وانجام وظیفه خواهد نمود.

ماده۲۰- هیئت مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب وحداقل یکماه یکبار تشکیل خواهد داد بنا به ضرورت با دعوت کتبی،حضوری یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده،خواهد داد. فاصله بین ارسال دعوتنامه ویا تلفن وتشکیل جلسه هیئت مدیره حداقل سه روز خواهد بود.

ماده۲۱- اعضاء هیئت مدیره حداکثر تا یک هفته بعد از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده واز بین خود یک نفر رئیس ویک نفر نایب رئیس ویک نفر مدیر عامل از داخل یا خارج هیئت مدیره انتخاب خواهند نمود، حدود اختیارات آنها را آئین نامه مشخص می نماید.

ماده۲۲- هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب می گردد.

ماده۲۳-هیئت مدیره نماینده قانونی “هیئت امناء ” بوده و وظایف واختیارات آن به شرح ذیل می باشد:

 • حفظ وحراست اموال منقول وغیرمنقول، رسیدگی به حسابهای “دارتحفیظ”
 • پرداخت ووصول مطالبات.
 • اجرای مصوبات هیئت امناء.
 • افتتاح حساب در بانکها اعم از حسابهای سپرده وجاری وسایر حسابهای قانونی.
 • انجام تشریفات قانونی.
 • تعقیب جریانات قضائی ومالیاتی وثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم تعیین.
 • حکم وتعیین وکیل وعزل آن.
 • قطع وفصل دعاوی از طریق سازش و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل.
 • بطور کلی هیئت مدیره می تواند هر اقدام ومعامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل وانتقال اموال غیر منقول وتبدیل به احسن یا رهن گذاری فک رهن واستقراض به استثنای فروش اموال غیر منقول پس از تصویب هیئت امناء بنام ” دارتحفیظ” انجام دهد.

تبصره۱- کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهد آور با امضای رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره با یکی از اعضاء هیئت

تبصره۲- شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات آن ضروریست وغیبت هر یک از اعضاء بدون عذر موجه وبدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

ماده۱۹- در صورت استعفاء یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیئت مدیره عضو جانشین برای مدت باقیمانده هیئت مدیره توسط هیئت امناء انتخاب وانجام وظیفه خواهد نمود.

ماده۲۰- هیئت مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب وحداقل یکماه یکبار تشکیل خواهد داد بنا به ضرورت با دعوت کتبی،حضوری یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده،خواهد داد. فاصله بین ارسال دعوتنامه ویا تلفن وتشکیل جلسه هیئت مدیره حداقل سه روز خواهد بود.

ماده۲۱- اعضاء هیئت مدیره حداکثر تا یک هفته بعد از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده واز بین خود یک نفر رئیس ویک نفر نایب رئیس ویک نفر مدیر عامل از داخل یا خارج هیئت مدیره انتخاب خواهند نمود، حدود اختیارات آنها را آئین نامه مشخص می نماید.

ماده۲۲- هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب می گردد.

ماده۲۳-هیئت مدیره نماینده قانونی “هیئت امناء ” بوده و وظایف واختیارات آن به شرح ذیل می باشد:

 • حفظ وحراست اموال منقول وغیرمنقول، رسیدگی به حسابهای “دارتحفیظ”
 • پرداخت ووصول مطالبات
 • اجرای مصوبات هیئت امناء
 • افتتاح حساب در بانکها اعم از حسابهای سپرده وجاری وسایر حسابهای قانونی
 • انجام تشریفات قانونی
 • تعقیب جریانات قضائی ومالیاتی وثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم تعیین
 • حکم وتعیین وکیل وعزل آن
 • قطع وفصل دعاوی از طریق سازش ودر صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل

 

ماده۲۸-درآمد و هزینه های ” دارتحفیظ” در دفاتر انونی ثبت و شرح بیلان ان در هر سال مالی به مجمع عمومی گزارش می شود.

تبصره ۲- سال مالی” دارتحفیظ” منطبق به سال شمسی بوده وهمواره به پایان ” خرداد” ماه ختم می شود.

ماده۲۹-آیین نامه اجرایی این اساسنامه بعد از تصویب هیئت مدیره و تایید هیئت امناء قابل اجراء خواهد بود.

ماده۳۰-کلیه مدارک، پرونده ها ، نوشته ها ، در دفتر مرکزی”دارتحفیظ” نگهداری می شود.مکاتبات رسمی : ” این موسسه ” به امضای رئیس هیئت مدیره در غیاب او نائب رئیس هیئت مدیره ویا مدیر عامل و مهر دارتحفیظ خواهد بود.

تبصره-مصوبات و صورتجلسات هیئت امناء و هیئت مدیره در دفاتر مخصوص بترتیب تاریخ ثبت و به امضای اعضاء ذیربط خواهد رسید.

ماده۳۱-هرگونه تغییری در مفاد اساسنامه و ارکان موسسه معتبر است که به تایید هیئت امناء رسیده باشد.

ماده۳۲-“دارتحفیظ” دارای مهر یا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیئت مدیره و تایید هیئت امناء برسد.

تبصره-هیئت مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم ” دارتحفیظ” مسئولیت قانونی دارد.

ماده۳۳-انحلال: در صورت انحلال دارتحفیظ، هیئت امناء مدیر تسویه ای انتخاب و این مدیر موظف خواهد پس از اداء دیون و وصول مطالبات موسسه ، نسبت به واگذاری اموال و املاک به اعلم مراجع تقلید شیعه “ولی فقیه ” اقدام نمایند.

مدیر تسویه مذکور موظف است یک نسخه از شرح کامل اموال و املاک واگذار شده را به ثبت شرکت ها و یک نسخه کامل دیگر اموال و املاک واگذار شده را به اداره کل تبلیغات اسلامی استان تهران ارسال نماید.

ماده۳۴-انتشار هر گونه مطبوعه ای بعد از کسب اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تحصیل پروانه انتشار با رعایت کامل قانون مطبوعات انجام می شود.

ماده۳۵-این اساسنامه مشتمل بر سه فصل و ۳۵ ماده و ۱۳ تبصره در نشست مورخه ۲۶/۹/۱۳۸۵ هیئت امناء به تصویب رسید.